15. lipnja, 2023. – Zelena energetska zadruga (ZEZ) je dostavila komentare na Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama zakona obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (ZOIEVK) te na Prijedlog Zakona o izmjenama zakona o tržištu električne energije (ZOTEE). Uključite se u javno savjetovanje o ovim prijedlozima do petka, 16. lipnja, označavanjem da vam se određeni komentar na prijedloge sviđa te davanjem vlastitih komentara i/ili korištenjem ZEZ-ovih komentara na prijedloge koje donosimo u nastavku.

Nakon uvođenja energetskih zajednica građana i zajednica obnovljive energije izmjenama ZOTEE i ZOIEVK u 2021., ZEZ je redovito ukazivao da su zakoni ujedno donijeli niz administrativnih i tehničkih barijera stvarnom razvoju energetskih zajednica, a time i projekata građanske energije u Hrvatskoj. Pozdravljamo pokušaj da se kroz najnovije prijedloge izmjena ovih zakona otvaraju vrata ukljanjanju tih barijera, no ističemo da prijedlozi adresiraju tek njihov manji dio.

Prije svega, važno je da svi relevantni zakonski akti prepoznaju posebnosti organiziranja građana kroz energetske zajednice u odnosu na uobičajene sudionike tržišta električne energije. Primarna svrha energetskih zajednica je pružiti okolišnu, gospodarsku ili društvenu korist za svoje članove ili za lokalna područja na kojima djeluju, a ne financijsku dobit. Zbog ovih posebnosti, troškovi njihova razvoja su nešto veći, ali zato donose brojne druge prednosti. One imaju potencijal ojačati društvenu koheziju, lokalnim zajednicama donijeti značajno veću vrijednost u odnosu na uobičajenu poslovnu praksu te istovremeno povećavaju upotrebu obnovljivih izvora energije, čime lokalne zajednice na uključiv i pravedan način čine energetski neovisnijima i otpornijima na krize. Ovo je posebno potrebno uzeti u obzir pri oblikovanju zakonskih odredbi koje se odnose na poticajne mehanizme za razvoj obnovljivih izvora energije.

U nastavku donosimo ZEZ-ove komentare dostavljene na javno savjetovanje. Pozivamo sve građane, inicijative i organizacije koje žele podržati razvoj građanske energije u Hrvatskoj da se i sami uključe u javno savjetovanje do petka, 16. lipnja, označavanjem da vam se određeni komentar na prijedlog sviđa te dostavom vlastitih komentara i/ili korištenjem ZEZ-ovih komentara za sudjelovanje u savjetovanju. 

Komentari Zelene energetske zadruge na Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji

Opći komentari:

I. U svim člancima zakona koji se odnose na stvaranje poticajnih mehanizama za razvoj obnovljivih izvora energije nužno je posebno naglasiti posebnosti zajednica obnovljive energije i predvidjeti odgovarajuće potporne mehanizme usmjerene specifično na razvoj zajednica obnovljive energije, npr. kroz osiguranje izdvojenih kvota za dodjelu tržišne premije i zajamčene otkupne cijene, potpore za rani razvoj projekata, garancijske mehanizme i sl.

II. U dijelu Pojmovi (Članak 4) potrebno je promijeniti definiciju pod točkom 43. na način da se iza riječi “i koji su smješteni u istoj zgradi ili stambenom kompleksu” dodaju riječi “ili dijelu naselja”, ili da se u cijelosti izbace riječi “koji su smješteni u istoj zgradi ili stambenom kompleksu”, a tako da točka 43. glasi: “potrošači vlastite obnovljive energije koji djeluju zajednički je skupina koja se sastoji od barem dva potrošača vlastite obnovljive energije koji djeluju zajednički pod uvjetom da se priključuju na niskonaponski vod zajedničke srednjonaponske distribucijske trafostanice”.

Obrazloženje: Ovo će omogućiti da se korisnici spojeni na istu niskonaponsku transformatorsku stanicu koji nisu u istoj zgradi, ali se nalaze u neposrednoj blizini, npr. u dijelu naselja ili ulice, udruže i troše vlastitu energiju bez da moraju osnovati novu pravnu osobu. Konkretno, to bi značilo da će skupina suvlasnika zgrada ili kuća, od kojih neke imaju mogućnost ugradnje fotonaponskih postrojenja, moći zajednički uložiti u postrojenje u njihovoj neposrednoj blizini i zajednički koristiti jeftiniju obnovljivu energiju bez obveze osnivanja nove pravne osobe. Zelena energetska zadruga je dobila više stotina upita od građana koji bi htjeli dijeliti energiju sa susjedima, a to po trenutom Prijedlogu neće biti moguće bez da se osnuje nova pravna osoba, što nema smisla ako se radi samo o potrebi trošenja vlastite energije bez interesa za sudjelovanjem u drugim tržišnim i energetskim djelatnostima. 

Članak 3.

I. Predlažemo da se ograničenje snage od 500 kW u potpunosti ukloni jer su zajednice obnovljive energije pravne osobe koje prema RED II direktivi EU trebaju moći ravnopravno sudjelovati na tržištima, a ovo ograničenje ih stavlja u nepovoljniji položaj.

II. Izmjenama ovog članka potrebno je obuhvatiti i kućanstva koja se nalaze u situaciji u kojoj nemaju pogodnu lokaciju za postavljanje fotonaponske elektrane na svom objektu, a imaju mogućnost postavljanja fotonaponske elektrane u neposrednoj blizini njhovih objekata. Konkretno, potrebno je omogućiti krajnjim korisnicima (kućanstvima) koja su spojeni na istu niskonaponsku transformatorsku stanicu stjecanje statusa kakvog imaju korisnici postrojenja za samoopskrbu u višestambenim zgradama, tj. omogućiti im korištenje zajedničke fotonaponske instalacije za vlastitu potrošnju (solarni vrtovi u naseljima).

Ovo će omogućiti da kućanstva koja su spojena na istu niskonaponsku transformatorsku stanicu, npr. u dijelu naselja ili ulice, steknu pogodnosti mjesečnog netiranja energije bez da moraju osnovati novu pravnu osobu.

Ovim izmjenama se predlaže da suvlasnici zgrade imaju mogućnost steći status korisnika postrojenja za samoopskrbu i time pravo na mjesečno netiranje. Isto bi se trebalo omogućiti i krajnjim korisnicima koji ne žive u zgradama, ali su spojeni na istu niskonaponsku transformatorsku stanicu. Time bi se omogućila kolektivna samoopskrba na razini dijela naselja ili ulice bez potrebe za osnivanjem nove pravne osobe.

Članak 5.a

Stavak jedan ovog članka je vrlo generalan i upućuje na zaključak da je u okviru ovog zakona energetska djelatnost samo zajednica obnovljive energije. Ovaj članak bi se trebao izmijeniti da ne izjednačava zajednicu obnovljive energije, koja je pravna osoba, s energetskom djelatnosti.

Naime, prema Direktivi 2018/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2018. o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora (preinaka), zajednica obnovljive energije je nova pravna osoba koja se može baviti različitim energetskim djelatnostima.

Definicijama u sklopu ovog zakona, zajednica obnovljive energije treba postati ravnopravan sudionik na tržištu koji će omogućiti građanima, jedincima lokalne samouprave te malim i srednjim poduzećima okupljanje s ciljem razvoja i provođenja projekata obnovljive energije.

Dodatno, ovime će se uvesti potreba za ishođenjem posebne dozvole za obavljanje energetske djelatnosti, što predstavlja značajnu administrativnu barijeru i nije u skladu sa smjernicama zakona i EU direktiva koji nalaže maksimalno uklanjanje barijera za zajednice obnovljive energije. Na primjer, većina EU zemalja ne propisuje potrebnu za posebnom registracijom energetskih zajednica, uključujući i nama blisku Sloveniju koja status zajednica obnovljive energije ima uređen na vrlo praktičan način.

  

Komentari Zelene energetske zadruge na Prijedlog Zakona o izmjenama zakona o tržištu električne energije

Opći komentari:

I. U potpunosti podržavamo prijedlog Sveučilišta u Rijeci kojeg smo zajednički pripremili, a vezano za proširenje definicije skupine aktivnih kupaca, kako bi se omogućilo da se korisnici spojeni na istu niskonaponsku transformatorsku stanicu koji nisu u istoj zgradi, ali se nalaze u neposrednoj blizini, npr. u dijelu naselja ili ulice, udruže i troše vlastitu energiju bez da moraju osnovati novu pravnu osobu.

Konkretno, to bi značilo da će skupina suvlasnika zgrada ili kuća, od kojih neke možda imaju mogućnost ugradnje fotonaponskih postrojenja, moći zajednički uložiti u postrojenje u njihovoj neposrednoj blizini i zajednički koristiti jeftiniju obnovljivu energiju bez obveze osnivanja nove pravne osobe.

Zelena energetska zadruga je dobila više stotina upita od građana koji bi htjeli dijeliti energiju sa susjedima, a to po postojećem Prijedlogu neće biti moguće bez da se osnuje nova pravna osoba, što nema smisla.

Članak 26., stavak 1.

Iza riječi: „koja djeluje na temelju zakona kojim se uređuje financijsko poslovanje i računovodstvo neprofitnih organizacija“ dodati riječi “ili na temelju zakona o zadrugama“.

Definicijom da su energetske zajednice građana pravne osobe koje djeluju na temelju zakona kojim se uređuje financijsko poslovanje i računovodstvo neprofitnih organizacija, isključuje se zadruga kao prihvatljiv pravni oblik, a upravo su zadruge pravne osobe koje u cijelosti ispunjavaju uvjete postavljene definicijom energetskih zajednica građana prema Direktivi (EU) 2019/944 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. lipnja 2019. o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište električne energije (npr. po Zakonu o zadrugama glasačka prava u zadruzi su prema načelu jedan član = jedan glas).

Ovim jednostavnim dodatkom koji omogućuje odabir zadruge kao pravnog oblika koji je prihvatljiv za energetske zajednice građana značajno će se povećati vjerojatnost uspješnog osnivanja i rasta u Hrvatskoj, jer u Hrvatskoj već postoji niz zadruga koje su spremne učiniti prve korake i registrirati se kao energetske zajednice građana.

Članak 26., stavak 21.

Potrebno je ukloniti ograničenje ukupne priključne snage u smjeru predaje električne energije u mrežu. Postojeće ograničenje na 80% ukupne priključne snage u smjeru preuzimanja električne energije na tim obračunskim mjerim mjestima nepotrebno ograničava investicijski i proizvodni potencijal energetskih zajednica građana, pogotovo ako se uzme u obzir da energetska zajednica građana može pružati niz drugih usluga koje su navedene u stavku 11. ovog članka. 

Dodatno, predloženim izmjenama Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji povećava se priključna snaga postrojenja za male korisnike (“krajnji kupac koji ima priključnu snagu manju od 20 kW može instalirati proizvodno postrojenje kao kupac s vlastitom proizvodnjom ili korisnik postrojenja za samoopskrbu najviše do snage 20 kW”). Ako ovo ograničenje za energetske zajednica građana ostane na snazi, to će onemogućiti više malih kupaca da se udruže u energetske zajednica građana jer bi njihova ukupna priključna snaga bila prevelika. Slijedom navedenog, predlaže se ukidanje ograničenja ukupne priključne snage u smjeru predaje električne energije u mrežu.

Prethodni članakSljedeći članak